Zpět

Odpadové hospodářství firmy 1

6. 06. 2012

Připadá vám oblast odpadového hospodářství nepřehledná a nevíte přesně, jak by se vaše firma měla s tímto problémem vypořádat? Podívejte se s námi na základní práva a povinnosti, které vám stanoví platná legislativa a vyřešte problém odpadu vaší firmy spolehlivě a bez zbytečných komplikací.

Obsah

 1. Právní úprava odpadového hospodářství v ČR
 2. Povinnosti firem při nakládání s odpady

Platná legislativní opatření České republiky jsou v posledních letech obohacována o další dokumenty související s procesem implementace práva EU. Přijaté zákony ukládají všem podnikatelům ve vztahu k produkci jejich odpadu a nakládání s ním řadu povinností.

Právní úprava odpadového hospodářství v ČR

v České republice vznikl první zákon o odpadech až v roce 1991. Před tímto zákonem nebylo nakládání s odpady v ČR na legislativní úrovni nijak kontrolováno ani řízeno.

Dnes je odpadové hospodářství v ČR upraveno:

 • zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů,
 • řadou vyhlášek, kterými je zákon konkretizován a prováděn
 • a Nařízením vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky.

Plán odpadového hospodářství České republiky stanovuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání s odpady na území ČR. Jeho platnost je desetiletá - od roku 2003 do roku 2013. Jedním z hlavních cílů Plánu odpadového hospodářství ČR je zvýšit materiálové využití komunálních odpadů až na 50 %.

Povinnosti firem při nakládání s odpady

Pokud firma provozuje činnost, při které vznikají odpady, má povinnost s nimi nakládat a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

Plastové odpady

Každý původce odpadů je tak povinen:

 • Zařazovat odpady podle druhů a kategorií
 • Zajistit přednostní využití odpadů (materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím)
 • Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
 • Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
 • Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi
 • Umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady (kontrolními orgány jsou Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad příslušného kraje, obecní úřad)

Sankce za nedodržení, současné trendy v recyklaci i konkrétní řešení odpadového hospodářství firmy vám ukážeme v dalším díle článku.

Jak recyklujeme v Puruplast

Výrobky z recyklovaného plastu

Meziprodukty - materiály

Autor: Puruplast

Další články